Enter Title

       

   ေတာင္ပုိင္းဆက္စပ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရးေဒသ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္တည္ရိွၿပီး၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ တနသၤာရီရိုးမျဖင့္ ကာရံထားၿပီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ ျပင္ကမ္းရိုးတန္းျဖင့္ အနားသတ္ထားပါသည္။ ေတာင္ပုိင္းဆက္စပ္ေတာ ဧရိယာသည္ အပူပုိင္း မုတ္သုံ သစ္ေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းလ်ွက္ရိွၿပီး၊မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အင္ဒုိခ်ိဳင္းနားက်ား၊အာရွဆင္ ႏွင့္ ၾကံ့သူေတာ္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ေတာင္ပုိင္း ဆက္စပ္သစ္ေတာဧရိယာ သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ျခမ္းရိွ နာမည္ေက်ာ္ အေနာက္ပုိင္းဆက္စပ္ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဒသ (Western Forest Complex) ႏွင့္ ကန္ကရာခ်န္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (Kaeng Krachan National Park) တုိ႕ႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း တည္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏွင့္ ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

            ထို႔အျပင္ ေတာင္ပိုင္းဆက္စပ္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးေဒသ၏  ၆၀၀ ကီလိုမီတာခန္႔ရွည္လ်ားသည့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းရွိ ဒီေရေရာက္သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ အပင္မ်ိဳးစံုလင္လွသည့္ ဒီေရေတာမ်ားကို ေတြ႕နိုင္ျပီး ပင္လယ္ေရေနသတၱဝါမ်ားျဖစ္သည့္ ေဝလငါး၊ ငါးမန္း၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားနွင့္ ေရဝက္မ်ား ကိုပါ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ျမိတ္ကၽြန္းစုေရျပင္ တြင္လည္း လွပဆန္းၾကယ္လွသည့္ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

     ေတာင္ပိုင္းထိန္းသိမ္းေရးေဒသတြင္ အဓိကၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာ သဘာဝ သစ္ေတာေနရာမ်ားတြင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ ရာဘာႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို  စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  ယခုအခါ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဇံုစီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ျမန္မာနွင့္ထိုင္းကို ဆက္သြယ္ ေပးမည့္ ကားလမ္းကိုလည္း ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါလမ္းေဖာက္လုပ္မႈသည္ ေတာင္ပိုင္း ဆက္စပ္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးေဒသ၏ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား ရွင္သန္မႈႏွင့္ တို႔က်က္စားရာ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားတည္ရွိမႈကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။ တာဝန္ယူမႈမရွိသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ သတၱဳတူး ေဖာ္မႈမ်ားကလည္း ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပင္လယ္ေရျပင္ရွိ အဏၰဝါေဂဟ စနစ္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားသည္ လည္း အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

         ေတာင္ပိုင္းဆက္စပ္ထိန္းသိမ္းေရးသစ္ေတာေဒသရွိ  လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမပံုေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း၍ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။

 

 

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100