Enter Title

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ပ်ံ႕ႏွ႕ံက်က္စားမႈ႕

       လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ရာစုေက်ာ္စြာမွ က်ားမ်ားသည္အာရွတိုက္တလႊား တူရကီမွရုရွားႏွင့္ ေတာင္ဘက္အင္ဒိုနီးရွားႏိူင္ငံအထိပ်ံ.ႏွံ.က်က္စားခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာႏိူင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္ က်ားေကာင္ေရဆက္လက္က်န္ရွိေနေသးေသာ (၁၃)ႏိူင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏိူင္င တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ားမ်ားကိုအမ်ိဳးစားခြဲျခားရာတြင္ ထုးံစံအားျဖင့္ တဆင့္ခံမ်ိဳးစိတ္ (၁၀)မ်ိဳးရွိၿပီး၊၄င္းတဆင့္ခံမ်ိဳးစိတ္ထဲမွ (၂)မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဘဂၤးလားက်ား(Bengal tiger Pantheratigristigris)ႏွင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားက်ား(Indochinese tiger Pantheratigris corbetti) တို႔သည္ ျမန္မာႏိူင္တြင္က်က္စားေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သဘာ၀ေဂဟစနစ္မွ ျမန္မာႏိူင္ငံရွိ ၄င္းက်ားအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးကို ဧရာ၀တီျမစ္အေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားသည္ဟု ယူဆႏိူင္သည္။ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ သူမ်ား ဥပမာအားၿဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ား၊ မုဆိုးမ်ား၊ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ လက္ေတြ.အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိူင္ငံရွိ က်ားေကာင္ ေရသည္ ေျမာက္ဘက္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားမွ အပ ႏိုင္ငံတြင္း ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ေတြ႕ရိွရ သည္ဟုဆိုပါသည္။


      ၁၉၀၃ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားက က်ားမ တစ္ေကာင္ကို ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ၾက သည္။   လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလတုန္းက က်ားမ်ားမည္မွ် ေပါမ်ားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို. ေတြးေတာ စဥ္းစားႏိူင္ပါသည္။ Pollok and Thom (1900)၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ေရွးယခင္က က်ားအမဲလိုက္ျခင္း သမို္င္း ေၾကာင္းရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ က်ားသည္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သတၱဝါတစ္မ်ိဳးဟု ထုးံစံအားျဖင့္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ခန္႕တြင္ အစုိးရမွ က်ားအမဲလုိက္ခြင့္ လုိင္စင္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး၊ က်ားေသရရိွျခင္းအတြက္လည္း ဆုခ်ေလ့ရိွပါသည္။ ထိုကဲသို႕ အမဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ က်ားေကာင္ေရ ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၂၈ မွ ၁၉၃၂ ၾကား ၄ႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ က်ားေကာင္ေရ (၁၃၈၂) ေကာင္ၿဗိတိသွွ် ဘားမားတြင္သတ္ျဖတ္ ျခင္းခံရသည္ဟု (Parter 1940)မွ စာရင္းျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုလက္ရိွက်ားအေရအတြက္ ထက္ အလြန္မ်ားျပားေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏပင္ ျဖစ္သည္။    ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္ေတာဌာန ႏွင့္တြဲဖက္သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးျမန္မာအဖြဲ႕သည္ က်ားမ်ားျပန္႕ႏွံ႕တည္ရိွေနပုံ ႏွင့့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ႕လာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္။ ထို႕ျပင္ က်ားကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ေနာက္ဆုံးအေနအထား နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း အစီအစဥ္မ်ားလည္း ေရးဆြဲခဲ႔ပါသည္။ (၃)ႏွစ္ အစီအစဥ္ တစ္ခုကိုလည္း ထိုအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုလံုးက ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအကိ်ဳးရလဒ္ အေနျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ က်ားကာကြယ္ ထ္ိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္” ကို အင္တာနက္မွ အလြယ္တကူ ကူးယူႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်ားေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိျပန္႕ႏွံ႕မႈအေျခအေန

(၃)ႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က်ားစာရင္းေကာက္ယူျခင္း အရ ေနရာသံုးခုျဖစ္ေသာ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဘးမဲ့ေတာ၊ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ ႏွင့္ တနသၤရီေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ယင္းေနရာတို႕တြင္ ကင္မရာေထာင္ခ်က္မ်ားသံုးလက္ရွိတြင္ က်ားရိွေနေသးသည္ကုိ  သက္ေသျပႏိုင္ခဲ ႔ပါသည္။


ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္းေဘးမဲ့ေတာ

       အထက္ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသ၏ ေနထုိင္က်က္စားရာ ၁၇၃၇၃ စတုရန္းကီလိုမီတာ ခန္႔က်ယ္ဝန္းေသာ ဟူးေကာင္း ေဘးမဲ့ေတာသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စစ္ကိုင္းေဒသ၊ နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အ ဆင့္ က်ားစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ေနာက္ပုိင္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထိ က်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းကာလ အေတာအတြင္းတြင္ ေတာင္ၾကား ေဒသကုိ တရား၀င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္ေတာ အျဖစ္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Lynam  ႏွင့္အဖြဲ႕ ေရးသားခ်က္အရ  ထိုေဒသရွိ က်ားေကာင္ေရသည္စစ္တမ္းအရ ၇ေကာင္မွ ၇၁ ေကာင္ထိရွိခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္ က်ားအျမဲ ရွင္သန္ေရးအစီအစဥ္ကိုလည္း ၂၀၀၆ ႏွစ္ကုန္ခန္႕တြင္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ထိန္းသိမ္းေတာ အရြယ္အစားသည္လည္း ေဒသတစ္ခုလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီးသုံးဆျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းေဒသ တို႕မွာ ေရလႊမ္းမိုး ေသာျမက္ ေတာမ်ား၊ ေတာပိတ္ႏွင့္ ေတာပြင့္ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာမ်ား၊ ေတာင္ကုန္း ေတာင္ တန္းမ်ားရွိေသာ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းထိန္း သိမ္းထားေသာေနရာသည္ ကမၻာ႕အႀကီးမားဆံုးေသာ က်ားထိန္းသိမ္းေရးေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာပါသည္။ က်ားမ်ားရိွေနေသာ အေထာက္အထားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကုန္ခန္႕တြင္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ႏွစ္အလယ္ခန္႕တြင္ ေဒသဆို္င္ရာ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႀကားဆက္ဆံေရးမွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနဆိုးရြားလာေစပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ေနျဖင့္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္ေဒသရွိ သတၱဝါမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့့္ ဇီ၀ ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေသာအစီအစဥ္တိို႕ ေရွ႔မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္သြားရေတာ့သည္။


ထမံသီသားေဘးမဲ့ေတာ 


      ထမံသီေဘးမဲ့ေတာသည္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္အျမဲစိမ္းေတာ ႏွင့္ ရြက္ျပက္ေရာေႏွာ ေတာမ်ားတြင္ရွိေသာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၁၅၀ အက်ယ္အဝန္းရိွၿပီး၊ အာရွတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အသားစား ႏုိ႕တုိက္ သတၱ၀ါထိန္းသိမ္းသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရိွေသာေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ေလ႕လာေရးအဖြဲ႕သည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ က်ားအေရအတြက္ကို ေထာက္ေခ်ာက္မ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား၊ ကင္မရာေထာက္ေခ်ာက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေလ့လာအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုႏွစ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ (၃ )လ ခန္႕ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမွ က်ားမ်ား၏မ်ိဳးပြားႏိုင္မႈႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ေဒသမ်ား အားသင့္ေတာ္သလို စီမံခန္႕ခဲြျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ေကာင္းမြန္စြာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားတြင္း ျပန္လည္ေတြ႕ရိွရျခင္းကုိလည္းေကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာတြင္္ က်ားမ်ားကိုလညး္ ေျမာက္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသမွ ေတာင္ဘက္ပိုင္း အစြန္းအထိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။


ကမၻာလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းအေျခအေန


        ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးမ်ိုဳးစိတ္မ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ IUCN (သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕)၏ မ်ိဳးသုဥ္းလု နီးပါးစာရင္း အရ  က်ားမ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး စာရင္းတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ ခ်စ္စရာ အာရွ ေၾကာင္ႀကီးမ်ား ဟု ေခၚေဝၚေနေသာ က်ားမ်ားသည္ CITES(မ်ိဳးသုဥ္းလုေတာရိုင္းအပင္ႏွင့္ အေကာင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီ ခ်က္)  ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ စာရင္းဝင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုသားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္အပင္မ်ားအား သဘာ၀ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအရ လံုး၀ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။    


    

  ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အဓိက ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ျခင္းဆိုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 • က်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထြက္ကုန္မ်ားကို တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ က်ားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း။
 • က်ားစား သားေကာင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္မႈ႕အားေလ်ာ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ  ကုန္သြယ္မႈ႕မ်ားေလ်ာ႕ခ်ျခင္း။
 • က်ား အတြက္ စားက်က္မ်ားထပ္မံဆံုးရံႈးေနမႈကို ေလ်ာ႕ခ်ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးေနေသာ စားက်က္မ်ားအား နဂိုအေနျပန္ေရာက္ေရးတို႕အတြက္ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားတိုးတက္လာေစျခင္း။
 • က်ားမ်ား၏ စားက်က္ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ား၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈ႔ကိုေလ်ာ႕ခ်ရန္ႏွင့္ က်ားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာေနရာတို႕တြင္ဖြံၿဖိဳးမႈေရွာင္ရွားၿပီး အစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲ႕ျခင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္။ 
 • က်ားမ်ား၊သူတို႕၏စားက်က္ေဒသမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေတာ မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ေနရာမ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ဦးစားေပး စီမံခန္႕ခြဲ႕ရမည္႕ ေဒသမ်ားထူေထာင္္ျခင္း။  
 • ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားတိုးျမွင့္လာေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျဖတ္ က်ားေနထိုင္ရာ စားက်က္ေဒသမ်ား၏ အဆက္အစပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ တစ္ဆက္တည္းရိွေနေသာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား၏ ပူးေပါင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ႕ကုိ ထူေထာင္ရန္။
 • ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္မ်ား ထိေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ရန္ က်ားမ်ားႏွင့္  က်ားစား သားေကာင္မ်ား အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္
 • က်ားမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၏အေရးပါပုံ ကုိေဒသခံျပည္သူလူထုတို႕ေထာက္ခံမႈတိုးပြားရရိွလာေစရန္ အမ်ားျပည္သူ သတိထားမိေစေရးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္။
 • က်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအခန္းလူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားအားသတ္မွတ္ျခင္း။

 သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

ျည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ က်ားထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္။

 • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အားထိန္းသိမ္းျခင္း အစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးကူညီရန္။
 •   ျမန္မာ သားငွက္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားစာရင္း ျပန္လည္အကဲျဖတ္

   ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။

 • သားငွက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

 •  ဇီ၀ဆုိင္ရာ စာရင္းေကာက္ျခင္းသင္တန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ (ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊     ေျခရာေျခေခ်ာင္းလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ အမွတ္အသားမ်ားစာရင္းျပဳစုျခင္း)

 • စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားအတြက္ ကြင္းဆင္းျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း။

 •  က်ားမ်ားႏွင့္ အဓိက က်ားစားသားေကာင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ ဇီ၀ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ စစ္ေဆးစာရင္းေကာက္ယူျခင္း   လုပ္ငန္းမ်ား   ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း။ (ေျခရာေျခေခ်ာင္းဆိုင္ရာ စာရင္းေကာက္ေလ့လာျခင္း၊ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္မွ စာရင္းေကာက္ေလ့လာျခင္း)

 • ေဒသတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒစုိးမိုးမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစျခင္းႏွင့္ SMART (အေျခခံကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းပုိ႕ျခင္း)သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြေးေႏြးပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။
 • လူထုပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္ (သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳသဘာ၀ ရင္းျမစ္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား)
 •   Panthera Foundation ႏွင့္ ဆက္စပ္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ စားရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ WildCRU ( ေအာက္စဖို႕တကၠသိုလ္ရွိ သားငွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာသုေတသနျပဳအဖြဲ႕ အစည္း)၊  သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ရံုအစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း အစီအစဥ္ ႏွင့္ IUCN ႏွင့္ ေငြေႀကးေထာက္ပ့ံျခင္း၊ အေမရိိကန္ႏိုင္ငံငါးႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိပထ၀ီ၀င္ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းအဖြဲ႕၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ   က်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ႕ဘဏ္ တို႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100